Main image

Malaysian Chess Blogs Headline Animator

Wednesday, September 8, 2010

DATMO Titled Norms

image

GM Norm

  1. Nguyen Van Huy

IM Norm

  1. Wan Yunguo
  2. FM Nguyen Duc Hoa
  3. Wang Chen
  4. Lim Chuin Hoong
  5. Wang Li
  6. Guo Qi
  7. Yu Ruiyuan

WGM Norm

  1. Guo Qi

0 comments:

Post a Comment

RSS Feed